Voorwaarden

© idonuts 2014  Alle rechten voorbehouden. Alle gegevens op deze website zijn auteursrechtelijk en databankrechtelijk beschermd en mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van idonuts niet worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt.
Op al onze opdrachten gelden de volgende voorwaarden:Auteursrecht
Op de werken die, al dan niet in opdracht, door idonuts zijn ontwikkeld staat auteursrecht. Dat recht ontstaat (voor iedereen) automatisch bij bijvoorbeeld het maken van een ontwerp, foto of illustratie. Het auteursrecht beschermt de maker tegen plagiaat en/of ander misbruik; het geeft de eigenaar het recht te bepalen wat er met zijn werk gebeurt.

 1. Op alle voortkomende werken die idonuts uit de opdracht ontwikkelt, komen de ‘Rechten van intellectueel eigendom’ en het ‘Auteursrecht’ toe aan idonuts.
 2. Voor zover een dergelijk recht verkregen kan worden door een depot of registratie, dan is uitsluitend idonuts daartoe bevoegd.

Gebruik en licentie
Wanneer de opdrachtgever voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met idonuts, verkrijgt de opdrachtgever automatisch de licentie tot het gebruik van de door idonuts ontwikkelde werken, overeenkomstig de voor de opdracht overeengekomen bestemming ten tijde van de opdracht.

Eigendomsrechten en wijzigingen
U kunt beschikken over een ‘platte’ eindversie van het uitgevoerde ontwerp in de vorm van een certified pdf. Om bijvoorbeeld zelf uw briefpapier te laten drukken of een advertentie in een krant te plaatsen.

 1. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om, zonder toestemming, veranderingen in de door idonuts ontwikkelde werken aan te brengen of te laten aanbrengen.
 2. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om zonder toestemming een variant of afgeleide van de concepten, ontwerpen danwel bestanden voor toepassingen binnen andere ontwerpen te gebruiken of ruimer te gebruiken dan is overeengekomen in de opdracht.
 3. De opdrachtgever kan, tenzij vooraf anders overeengekomen, in geen geval aanspraak maken op afgifte of levering van de door idonuts ontworpen of gebruikte digitale bronbestanden.

Meerdere opdrachtgevers
Wanneer de opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan anderen wenst te verstrekken, dient hij idonuts als medepartij hiervan, voorafgaand de opdracht, op de hoogte te stellen.

Aansprakelijkheid
idonuts is niet aansprakelijk voor:

 1. Fouten in het materiaal die door de opdrachtgever zijn verstrekt.
 2. Taalkundige, tekstuele of grammaticale fouten die door de opdrachtgever zijn aangeleverd.
 3. Fouten door of namens ingeschakelde derden.
 4. Fouten in het ontwerp of de tekst indien de opdrachtgever zijn goedkeuring/akkoord heeft gegeven.

Extra werkzaamheden
Extra werkzaamheden, ongeacht of er sprake was van een vaste prijsafspraak, worden vergoed op basis van de door idonuts gebruikelijke honorariumtarieven. Mits overeengekomen, is er sprake van een uitbreiding van de opdracht in de volgende gevallen:

 1. Te laat, onjuist of onvolledig aanleveren van materialen of gegevens.
 2. Adviseren of begeleiden van medewerkers of toeleveranciers van de opdrachtgever.
 3. Onjuiste of een afwijkende opdrachtomschrijving dan overeengekomen, waardoor meer of andere werkzaamheden moeten worden verricht.

Betalingsverplichting

 1. idonuts verstuurt de facturering digitaal. Betalingen dienen plaatst te vinden binnen 14 dagen na datum van verzending.
 2. Indien 7 dagen na een betalingsherinnering door idonuts nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. Alle door idonuts gemaakte kosten (zoals proceskosten, buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, deurwaarders of incassobureaus) komen ten laste van de opdrachtgever.

Vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderszins in gebreke is, is het de opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en komt elke in het kader van de opdrachtgever verstrekte licentie te vervallen, tenzij de tekortkoming van de opdrachtgever in het licht van de gehele opdracht van ondergeschikt belang is.

Eigen promotie

 1. idonuts is gerechtigd om hun naamvoering indien gewenst op bescheiden wijze in het resultaat op te nemen. De wijze waarop deze naamsvermelding zal plaatsvinden, wordt in overleg vastgesteld.
 2. idonuts heeft met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor eigen publiciteit of promotie.

Bewaarplicht
De gemaakte werken worden gearchiveerd. Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch idonuts jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.

Nederlands recht
Op de overeenkomst tussen idonuts en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.